028

ทนถือ…หรือ…เททิ้ง

ทนถือ…หรือ…จะขายทิ้งแล้วเริ่มต้นใหม่ดี…ติดตามเรื่องราวของนักลงทุนมือใหม่ได้ที่ schoolofstock.in.th
feature pic33
เมื่อติดหุ้น ต้องตอบให้ได้ก่อนว่า หุ้นมีพลังอำนาจของการผูกขาด อยู่ใน
ตลาดผู้ขายน้อยราย หรืออยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด หากอยู่ในตลาด
ใดตลาดหนึ่งใน 3 ตลาดนี้ โอกาสที่หุ้นจะกลับไปที่เดิมมีอยู่ สาเหตุเป็นเพราะ
กิจการในตลาดทั้ง 3 ตลาด จะมียอดขายและ E ที่โตขึ้นทุกปีๆ ทำให้หุ้นปรับ
ตัวสูงขึ้นในระยะยาว กรณีแบบนี้สามารถซื้อเฉลี่ยได้ หรือหากไม่ซื้อเฉลี่ยก็
สามารถรอได้ แต่ถ้าหากหุ้นอยู่ในตลาดแข่งขันสำหรับผมแล้ว การขายทิ้ง
แล้วเร่ิมต้นสใหม่กับหุ้นตัวใหม่น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่า
อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์
หนังสือเล่นหุ้นภาคสนาม บทที่ 49 หน้า 279