12751633_927439254004362_1784325393_o

หุ้นหน้า 1 ตอน Q-CON : บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

 

Q-CON : บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ข่าวสารที่น่าสนใจ

CCI28062559

นอกจากนี้บริษัทมีแผนทำการตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มตลาด CLMV เนื่องจากส่วนใหญ๋เป็นกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา และในช่วงเปิดสมาคมเศรษฐกิจเอเซียน (AEC) ทำให้แต่ละประเทศหันมาลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐษนมากขึ้น ทำให้ความต้องการ “วัสดุก่อสร้าง” ในกลุ่มประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ้นและ สัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยปี 2559  คาดสัดส่วนการส่งออกจะเพิ่มขึ้นเป็น 5%  จากปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง 2 %  (เมียนมา – ลาว – มัลดีฟส์)

ล่าสุด ณ 31 มีนาคม 2559  บริษํทมีเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 53.15 ล้านบาท  กระแสเงินสดจากการลงุทน 27.30 ล้านบาท  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 15.72 ล้านบาท  และได้มีการจ่ายชำระเงินต้น 15.5 ล้านบาท และดอกเบี้ยจำนวน 0.22 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีเงินกู้คงค้าง 11.17 ล้านบาท  ซึ่งคาดว่าจะสามารถชำระแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2559

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เมแบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย )จำกัด (มหาชน) ประเมินสัญญาณเทคนิคหุ้น Q-CON นั้นมีทิศทางโดยรวมเป็นเชิงลบราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แต่เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในระยะสั้น

ข้อมูลบริษัท

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์จํากัด (มหาชน)        Quality Construction Products Public Company Limited

ชื่อย่อ Q-CON

ทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท

ทุนชําระแล้ว 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นสามัญหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท

บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายอิฐมวลเบา แผ่นผนังและพื้นคอนกรีตมวลเบา เคาน์เตอร์มวลเบาสําเร็จรูปและคานทับหลังมวลเบา เพื่อใช้ในการก่อสร้างภายใต้เครื่องหมายการค้า “Q-CON” โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตของประเทศเยอรมนีนอกจากนี้บริษัทยังมีวัสดุก่อฉาบซึ่งใช้เป็นปูนก่อและปูนฉาบสําหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ รวมทั้งจําหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สําหรับคอนกรีตมวลเบา ณ สิ้นปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตรวม 5 โรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 3 โรงงาน ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยอง จํานวน 1 โรงงาน และตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแคจังหวัดสระบุรีจํานวน 1 โรงงาน โดยมีกําลังการผลิตอิฐมวลเบาแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตมวลเบา และคานทับหลังมวลเบา สําหรับปี 2558 ประมาณ 18.5 ล้านตารางเมตร นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่องทางการจําหน่ายของบริษัท ได้แก่ การจําหน่ายผ่านผู้จัดจําหน่ายและจําหน่ายโดยตรงต่อลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจําแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ประกอบด้วย อิฐมวลเบา Q-CON (Q-CON Block) และผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กขนาดต่างๆ ได้แก่ แผ่นผนังมวลเบา Q-CON (Q-CON Wall Panel) แผ่นพื้นมวลเบา Q-CON (Q-CON Floor Panel) คานทับหลังมวลเบา Q-CON (Q-CON Lintel) บันไดมวลเบา Q-CON (Q-CON Stair) และเคาน์เตอร์มวลเบาสําเร็จรูป Q-CON (Q-CON Counter)
 2. ปูนก่อ และปูนฉาบ สําหรับคอนกรีตมวลเบา ตรา Q-CON
 3. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สําหรับคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ เช่น เกรียงก่อปูน เกรียงฟันปลา เกรียง กระดาษทราย หัวปั่นปูน เหล็กขูดเซาะร่อง ฆ้อน เลื่อย พุก เหล็กฉาก ขอเกี่ยว ตะปูยึด เป็นต้น

งบการเงิน

CCI2806255911111

 1. อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit Margin) > 20% ค่าที่ได้  8.07 %
 2. อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin) > 10% ค่าที่ได้ -4.27 %
 3. อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) > 5% ค่าที่ได้  -3.28 %
 4. อัตราการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth) > 10% ค่าที่ได้ -17.07 %
 5. การเติบโตของกำไรจากการดำเนินงาน(Operating Profit Growth) > 10% ค่าที่ -40.75 %
 6. การเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Growth) > 10 % ค่าที่ได้ N/A
 7. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) > 2 เท่า ค่าที่ได้ 1.25 เท่า
 8. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) > 1 เท่า ค่าที่ได้ 0.67 เท่า
 9. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) < 1 เท่า ค่าที่ได้   0.17 เท่า
 10. ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) > 15 % ค่าที่ได้ -0.73 %

จากทั้งหมด 10 ข้อ ผ่านเพียงข้อเดียว  นั้นก็คือ D/E Ratio  ยังมีการก่อหนี้ในปริมาณที่น้อย สภาพคล่องทางการเงินมี Current Raito 1.25 เท่า ก็ยังถือว่าไม่ได้แน่ไปมาก แต่เมื่อมาดู Quick Ratio ลดเหลือ 0.67 เท่า แสดงให้เห็นถึงปริมาณสินค้าคงเหลือที่มีจำนวนมาก  อัตราการเติบโตในส่วนต่าง ๆ ติดลบเกือบทั้งหมด  หากนี้จะเป็นอาการชั่วครั้งที่ 7 ก็ควรจะดูแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของบริษัทนี้กันต่อไป แต่ถ้าหากเข้าไปพิจารณาในเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ แล้ว ไม่ใช่  ก็ควรจะทำอย่างไรท่านรู้ดี  นี่เป็นเพียงการพิจารณาเบื้องต้นเท่านั้น  หากสนใจก็ต้องทำการบ้านกันต่อน่ะครับ  บทความนี้เป็นเพียงการเสนอความรู้ด้านการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้น ไม่มีเจตนาชี้นำราคาหรือการซื้อขายแต่อย่างใด  การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนการลงทุน

 

ขอบคุณครับ

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ

กดปุ่ม

เพิ่มเพื่อน

หรือ แอดมาที่ ID = @sati.fpm