12755104_927439234004364_8039937_o

การพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจ เพื่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์

  และอย่างสุดท้ายในการพิจารณภาวะเศรษฐกิจมหภาคและวัฏจักรเศรษฐกิจ  ต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในคอลัมน์ม รอบรู้สุดสัปดาห์  เป็นเรื่องขอ   การพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจ เพื่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์ จะเห็นว่าการวิเคราะห์เศรษฐกิจทั่วไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยหลายอย่างประกอบด้วย อาทิ  วัฏจักรธุรกิจ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง อัตราเงินเฟ้อ การใช้จ่ายของผู้บริโภคและของธุรกิจ ซึ่งการพิจารณาปัจจัยดังกล่าว ผู้วิเคราะห์จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ และใช้เป็นแนวทางในการสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ การวิเคราะห์ภาพรวมของเศรษฐกิจจะทำให้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาได้อย่างน้อย 2 แนวทาง คือ   แนวทางแรก  ภาพรวมของเศรษฐกิจทำให้สามารถกำหนดขอบเขตย่อยของการลงทุนที่น่าสนใจ อาทิ จากการวิเคราะห์เศรษฐกิจพบว่าการใช้จ่ายของภาคธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก ก็อาจจะพิจารณาว่าการลงทุนในกิจการที่เป็นการผลิตสินค้าประเภททุน
Continue reading...

12751633_927439254004362_1784325393_o

หุ้นหน้า 1 ตอน Q-CON : บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

  Q-CON : บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ข่าวสารที่น่าสนใจ นอกจากนี้บริษัทมีแผนทำการตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มตลาด CLMV เนื่องจากส่วนใหญ๋เป็นกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา และในช่วงเปิดสมาคมเศรษฐกิจเอเซียน (AEC) ทำให้แต่ละประเทศหันมาลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐษนมากขึ้น ทำให้ความต้องการ “วัสดุก่อสร้าง” ในกลุ่มประเทศดังกล่าวเพิ่มขึ้นและ สัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยปี 2559  คาดสัดส่วนการส่งออกจะเพิ่มขึ้นเป็น 5%  จากปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง
Continue reading...

SOS_057heroes feature-01

ความสัมพันธ์ของงบดุล และงบกำไรขาดทุนกับการทาย EPS ตอนที่ 2

ยกตัวอย่าง อย่างอ่านงบดุลเจอรายการเงินลงทุนระยะยาว 300 ล้านบาท คนอ่านก็ต้องตั้งคำถามในใจ ว่ามันเอาไปลงทุนอะไรว่ะ และลงทุนระยะยาวอีกต่างหาก กรณีนี้น่าจะเอาไปลงทุนสร้างโรงงานหรือทำอะไรสักอย่างที่มีมูลค่ามาก และการลงทุนที่มีมูลค่ามากขนาดนี้ หากประสบความสำเร็จขึ้นมา กิจการจะมียอดขายที่ใหญ่โตขึ้นมาก และกำไรก็น่าจะมากขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ “เล่นหุ้นภาคสนาม” ผู้แต่ง อาจารย์ชาย กิตติคุณาภรณ์ ครับ
Continue reading...

รอบรู้สุดสัปดาห์

การพิจารณานโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

  ต่อจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 (เมื่อวาน) ในเรื่องของการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจมหภาคและวัฏจักรธุรกิจ  โดยวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการพิจารณานโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยพิจารณาจากปัจจัยดังนี้ นโยบายการคลัง นโยบายการคลัง ซึ่งประกอบด้วยนโยบายด้านรายรับอันได้แก่ นโยบายที่เกี่ยวกับภาษี และที่เกี่ยวกับรายรับอื่นที่มิใช่ภาษีอากร นโยบายด้านการใช้จ่ายของรัฐบาล ตลอดจนการจัดการส่วนที่เกินดุล หรือการหาเงินชดเชยส่วนที่ขาดดุล ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง เมื่อใดที่ยอดการใช้จ่ายของรัฐบาลสูงกว่ายอดรายรับของรัฐบาล หมายความว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลอยู่ในสภาพขาดดุล ซึ่งอาจเป็นผลจากการใช้นโยบายการคลังขาดดุล กล่าวคือ รัฐบาลพยายามช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากขึ้น
Continue reading...

12755104_927439234004364_8039937_o

การพิจารณาภาวะเศรษฐกิจมหภาคและวัฏจักรธุรกิจ

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางปัจจัยพื้นฐาน  เนื่องจากในการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ จะส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ อาทิ หลักทรัพย์บางกลุ่มมีระดับราคาลดลง เมื่อสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว และจะมีระดับราคาสูงขึ้น เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป น่าจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป อุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมมิได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับสภาพเศรษฐกิจ หรือด้วยขนาดของการเปลี่ยนแปลงเท่าเทียมกันเสมอไป หลักทรัพย์ในบางอุตสาหกรรม อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย ขณะที่หลักทรัพย์ในบางอุตสาหกรรม อาจจะได้รับผลกระทบอย่างมากเมื่อภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การวิเคราะห์หลักทรัพย์จึงมีความจำเป็นที่ต้องวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยทั่วไป เพื่อนำไปสู่การคาดการณ์ทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ
Continue reading...